سخنرانی دکتر نازپرور رئیس کمیسیون معدن

سخنرانی آقای دکتر نازپرور رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن خراسان رضوی در همایشی با هدف معرفی جایگاه علوم فرآوری و متالوژی در توسعه معادن در دانشگاه فردوسی مشهد
(بخش اول)

سخنرانی دکتر نازپرور رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن خراسان رضوی در همایشی با هدف معرفی جایگاه علوم فرآوری و متالوژی در توسعه معادن در دانشگاه فردوسی مشهد
(بخش دوم)

 

سخنرانی دکتر نازپرور رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن خراسان رضوی در همایشی با هدف معرفی جایگاه علوم فرآوری و متالوژی در توسعه معادن در دانشگاه فردوسی مشهد
(بخش سوم)

  جلسه هیات رئیسه خانه معدن خراسان رضوی