دومین جلسه کمیته فراوری خانه معدن خراسان رضوی

دومین جلسه کمیته فراوری خانه معدن خراسان رضوی با دستور کار افزایش بهره وری ظرفیت های فنی تخصصی دانش متالوژی و هم افزایی در جهت ایجاد انجمن متالورژی به منظور تکمیل چرخه های فراوری در فراگیرترین تشکل معدنی استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد .

در دومین جلسه کمیته فرآروی خانه معدن خراسان رضوی صورت پذیرفت:
با حکم رئیس خانه معدن خراسان رضوی آقای دکتر جواد اسدی بعنوان رئیس کمیته متالوژی و فراوری خانه معدن خراسان رضوی منصوب شد.

در دومین جلسه کمیته فرآروی خانه معدن خراسان رضوی صورت پذیرفت:
با حکم رئیس خانه معدن خراسان رضوی آقای دکتر دکتر مصطفی میرجلیلی بعنوان عضو هیات رئیسه کمیته متالوژی و فراوری خانه معدن خراسان رضوی منصوب شد.

در دومین جلسه کمیته فرآروی خانه معدن خراسان رضوی صورت پذیرفت:
با حکم رئیس خانه معدن خراسان رضوی آقای مهندس محمدرضا ممتاز بعنوان دبیر کمیته متالوژی و فراوری خانه معدن خراسان رضوی منصوب شد.

  بررسی راهکارهای حمایتی از معادن استان