برگزاری انتخابات هیات مدیره خانه معدن استان

انتخابات هیات مدیره خانه معدن استان خراسان رضوی برگزار شد.

  سایت دوزبانه خانه معدن استان راه‌اندازی شد