جلسه هیات رئیسه خانه معدن خراسان رضوی

در جلسه هیات رئیسه خانه معدن خراسان رضوی مطرح شد:
عدم توجه به منافع بهره برداران معادن کوچک و متوسط، جهش های اقتصادی هدفگذاری شده دولت را محقق نمی سازد
هدگذاری خانه معدن استان برای اتخاذ رویکرد پیشگیری در حل و فصل دعاوی معادن با تعامل دستگاه قضایی