هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی

هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی با دستور کار حقوق دولتی معادن برگزار شد .
با بزرگترین جامعه معادن و صنایع معدنی استان همراه باشید.