ششمین جلسه هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی

ششمین جلسه هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی با دستور کار حل و فصل مشکلات حقوقی معادن، اهمیت فرآوری و ارزش افزوده مواد معدنی، نحوه و زمان محاسبه جرائم حقوق دولتی در بزرگترین تشکل معدنی استان برگزار شد.

انور کامکار دبیر خانه معدن خراسان رضوی در ششمین جلسه هیات مدیره خانه معدن استان:
توجه به ظرفیت های مغفول در بحث آموزش دستاورد بهبود کیفیت خدمات معدنی را به همراه خواهد داشت
محمد عارفی نصب عضو هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی:
نحوه برخورد دولت برای دریافت حقوق دولتی سرمایه گذاران را دلسرد می نماید.

عباس سعادتی عضو هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی در ششمین جلسه هیات مدیره خانه معدن استان:
بهره برداران معادن استان برای توسعه اقتصادی و تولید ارزش افزوده نیازمند توجه دستگاه های تصمیم ساز هستند.
جواد غیور عاملی عضو هیات مدیره خانه معدن خراسان رضوی:
تهیه سوخت برای فعالیت های معادن تسهیل گری شود تا دغدغه های معدنکاران استان در این خصوص مرتفع گردد.