پنجمین جلسه هیات رئیسه خانه معدن استان خراسان رضوی